Pomáhat studentům rozvíjet empatii vůči ostatním je klíčovou strategií v prevenci a intervenci šikany. Podel NY Times(Brody, 2018) je důležité, abychom jako učitelé pomáhali dětem rozvíjet empatii na počátku jejich života. Sociální emoční učení (SEL) programy, jsou po celém světe vnímány jako důležitá součást osnov pro všechny studenty. Bohužel v Českém školství stále vládne jako základní priorita výkon a snaha být nejlepší, za každou cenu. Takové návyky v chování dětí se, ale rozhodně nebudou v budoucnu vyplácet. 

Sociálně-emocionální učení vytváří klíčové postoje a dovednosti nezbytné pro porozumění a zvládnutí emoctí, naslouchání a cítění a projevování empatie pro ostatní a pro promyšlená a zodpověšdná rozhodnutí. Výkumy ukazují, že začlenění sociálně emocionálnícho učení (SEL) do učebních osnov je dobré i pro studenty i pro jejich učitele. 

Naše škola je již 9 let spolupracuje se systémem SEL - Curriculum Forgiveness. Tento systém naše škola zapracovala do celkové atmosféry školy. Do vyučování etické výchovy, ale také do jednotlivých předmětů. Vzdělávání o odpuštění, se zaměřením na rozpoznávání a potvrzování emocí a především hněvu studentů, stejně jako učení o zdravém způsobu vyjadřování emocí, porozumění perspektivě druhých pomáhá zvyšovat empatii a soucit a je jednou z forme společnsko-emocionální učení, které v posledních 30 letech podléhá psychologickým výzkumům. 

V nelehké době, ve které je v naší společnosti spíše apatie a nespokojenost, je dobré naučit novou generaci reagovat na svoje potřeby a emoce a naučit se tyto reakce učinit pomocnými a výhodnými pro chování dětí. Základní možnost učit nové dovednosti je pochopitelně rodina, ale škola a třídní skupina je druhou nejdůležitější a postupně se stává nejdůležitější tréningovou cvičebnou.