Jak budou děti zvládat emoce?

To, jak děti zvládnou svoje emoce při svém dětském životě, je rozhodující pro jejich budoucí celoživotní úspěch. Incidenty mezi dětmi z hněvu, beznaděje a nenávisti ve školách po celém světě rostou alarmujícím tempem. Ačkoli většina incidentů není často ani zveřejněna, je jasné, že velká část dětí si s takovými situacemi neví rady.Výzkumy amerických psychlogů Dillard 2018 ukazují na vzrůstající úzkost a depresi u dětí, ale nejsou vyloučené ani myšlenky na sebevraždu. 

 

Pomáhat studentům rozvíjet empatii vůči ostatním je klíčovou strategií v prevenci a intervenci šikany. Podle NY Times (Brody, 2018) je důležité, abychom jako učitelé pomáhali dětem rozvíjet empatii na počátku jejich života. Sociální emoční učení (SEL) programy jsou po celém světě vnímány jako důležitá součást osnov pro všechny studenty. Bohužel v českém školství stále vládne jako základní priorita výkon a snaha být nejlepší za každou cenu. Takové návyky v chování dětí se ale rozhodně nebudou v budoucnu vyplácet.

Sociálně-emocionální učení vytváří klíčové postoje a dovednosti nezbytné pro porozumění a zvládnutí emocí, naslouchání a cítění, projevování empatie vůči ostatním a pro promyšlená a zodpovědná rozhodnutí. Výkumy ukazují, že začlenění sociálně emocionálnícho učení (SEL) do učebních osnov je dobré i pro studenty i pro jejich učitele.

Naše škola již 9 let spolupracuje se systémem SEL - Curriculum Forgiveness. Tento systém naše škola zapracovala do celkové atmosféry školy. Do vyučování etické výchovy, ale také do jednotlivých předmětů. Vzdělávání o odpuštění se zaměřením na rozpoznávání a potvrzování emocí a především hněvu studentů, stejně jako učení o zdravém způsobu vyjadřování emocí, porozumění perspektivě druhých, pomáhá zvyšovat empatii a soucit a je jednou z forem společensko-emocionálního učení, které v posledních 30 letech podléhá psychologickým výzkumům.

V nelehké době, ve které vládne v naší společnosti spíše apatie a nespokojenost, je dobré naučit novou generaci reagovat na svoje potřeby a emoce a naučit se tyto reakce učinit pomocnými a výhodnými pro chování dětí. Základní možnost učit se nové dovednosti dává pochopitelně rodina, ale škola a třídní skupina je druhou nejdůležitější a postupně se stává nejdůležitější tréningovou cvičebnou.

  • Recenze
Skupina
 
 
Vyhledávání článků